ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เพื่อให้กรอบเวลาการทํางานของนักศึกษาชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับประกาศของแพทยสภา เรื่อง กรอบเวลาการทํางานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ส่งผลดี ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย คณะฯ จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบ เวลาการทํางานของนักศึกษาชั้นคลินิก ดังนี้

  1.  ชั่วโมงการทำงานของนักศึกษาแพทย์นอกเวลาราชการ ไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.  ระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน
  3.  กรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักผ่อนหลังจากนั้นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวรและบริบทการปฏิบัติงานของภาควิชานั้นๆ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565