ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ลงนาม วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากร และนำสู่การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยร่วมกับหน่วยงานให้บริการสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างและป้องกันปัญหาด้านด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และการบริการวิชาการนำสู่การสร้างนโยบายชี้นำสังคม และนอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมด้านการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต อีกด้วย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org