ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ.ส่งหนังสือถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเรื่อง การส่งข้อมูลเข้าระบบ หมอพร้อม PHR  โดยสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการส่งข้อมูลสุขภาพ ผ่าน API หมอพร้อม จํานวน 1 ฉบับ 2. คู่มือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยหมอพร้อม ID สําหรับประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

โดยหนังสือได้ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล ได้กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลและกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ต่อยอดจากแพลตฟอร์มหมอพร้อม โดยได้กําหนดระดับชั้นของข้อมูลสุขภาพ และระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตน (IAL) และระดับ ความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตน (AAL) สอดคล้องกับระดับชั้นของข้อมูล ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมาตรฐาน DGS 1-2: 2564

แนวทางการจัดทํากระบวนการและการดําเนินงาน ทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสําหรับบริการภาครัฐ - การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สําหรับบุคคล ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยบริการ สุขภาพทุกแห่ง ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของประชาชนแบบไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งระดับ IAL และระดับ AAL ของระบบหมอพร้อม ให้แก่หน่วยบริการ ในเขตปฏิรูปสุขภาพนําร่อง คือเขตสุขภาพที่ 1, 4,9, และ 12 ทุกแห่ง ซึ่งประสงค์ส่งข้อมูลสุขภาพ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม ตลอดจนหน่วยบริการในเขตสุขภาพอื่นๆ ได้ดําเนินการตามขั้นตอน และวิธีการในการส่งข้อมูลสุขภาพของประชาชนผ่าน API หมอพร้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และดําเนินการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของประชาชน ด้วยหมอพร้อมดิจิทัลไอดี (หมอพร้อม DID) ก่อนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบบหมอพร้อม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย