ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานอนุบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ  แจงถึงกรณี สธ.เผยว่ามีบุคลากรกว่า 40 % ที่โอนย้ายอยากขอย้ายกลับนั้น ยันว่าไม่เกิน 5% เหตุอาจเนื่องจากบางคนไปแล้วมีปัญหาส่วนตัวและเพื่อนร่วมงาน ด้านปธ.ชมรมรพ.สต. ชี้ต้องรีบแก้ปัญหาเร่งด่วน เพราะบั่นทอนหมออนามัย รวมถึงกระทบต่อระบบบริการประชาชนด้วย 

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยว่า มีบุคลากรกว่า 40 % ที่โอนย้ายไปมีความต้องการขอย้ายกลับกระทรวงสาธารณสุข นั้น วันที่ 23 ม.ค. 66 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยกับ Hfocus ว่า ทางคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ เองก็ได้ตรวจสอบและสอบถามไปยังพื้นที่เหมือนกัน ว่าจากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ข้อมูล ว่า 40% อยากย้ายกลับนั้น ได้มาจากแหล่งไหน ได้กลุ่มตัวอย่างจากที่ไหน จังหวัดอะไร ลงพื้นที่จริงหรือไม่  จึงพบว่าข้อมูลนั้นตรงกันข้าม  เพราะปัจจุบัน ทั้งหมด 49 อบจ. รพ.สต. 3,263 แห่ง บุคลากรกว่า 20,000 คน ส่วนที่อยากย้ายกลับอาจมีบ้างเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะเกิน 5% ซึ่งเหตุอาจเนื่องจากบางคนไปแล้วมีปัญหาส่วนตัวบ้าง หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้าง เป็นต้น แต่มั่นใจว่าไม่ถึง 40%  แต่ถ้าหากว่ามีจริงทางคณะกรรมการกระจายอำนาจฯเองก็ไม่สบายใจ  เราจึงอยากฟากกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เจ้าตัวทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ เพื่อจะได้หาวิธีจะช่วยอย่างไร หากมีความประสงค์ย้ายกลับ กระทรวงสาธารณสุขเองมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง 

อย่างที่คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯได้บอกว่า หลักการของเราคือ ถ้าบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนไปแล้ว หากทำงานไม่มีความสุข เกิดปัญหาขัดแย้ง ไม่มีความก้าวหน้า หรือแรงจูงใจในการทำงานต่างๆ ทำให้บุคลากรให้บริการประชาชนไม่ดีขึ้น เราก็ไม่อยากให้มาเช่นกัน  

ด้านนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันทราบว่า... ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. มีความขัดแย้งกับสธ. ประเด็นการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ค่อนข้างรุนแรง และมีแนวโน้มขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น อ้างอิงจากรายงานการประชุมของคฯะอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ใน 2-3 ครั้งหลังสุดที่ผ่านมา อีกทั้งปรากฎจากข่าวสื่อสังคมออนไลน์หลายสำนัก 

ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) เห็นว่าประธานคณะอนุบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ควรต้องบริหารจัดการ ข้อปัญหาความขัดแย้งถ่ายโอน และแก้ไขปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ก.ถ. 

ความขัดแย้งระหว่างประธานอนุถ่ายโอนฯ กับ กระทรวงสาธารณสุข ตามที่ปรากฎเป็นข่าวสื่อมวลชน ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ประธาน ก.ก.ถ. รองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม ควรต้องรีบแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะบั่นทอนหมออนามัยบุคลากรรพ.สต.ถ่ายโอน และกระทบต่อการรับรู้และระบบบริการประชาชน 

การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จะมีประสิทธิภาพ อนุบริหารภารกิจถ่ายโอน ที่มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งสำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ก.จ.) และอนุกรรมการภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง  ก.ก.ถ.  ควรต้องมีเอกภาพ และมีเป้าหมายเดียวกันตามประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

สธ. เดินหน้าศึกษาหาทางออกช่วย "บุคลากรสาธารณสุข" ถ่ายโอนไป อบจ.กว่า 40% ขอย้ายกลับ

 สธ.เผย บุคลากร รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ. ส่วนหนึ่งขอย้ายกลับ พร้อมเหตุผลหลายประการ

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง