ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ พร้อมช่วยเหลือเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ 

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) กรมสุขภาพจิตและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกลุ่มอาชีวศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือดูแลจิตใจอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นปนะธานในพิธี และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข และอดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตในปี 2565 พบว่า วัยรุ่นและเยาวชน ในช่วงอายุ 15-24 ปี มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเครียดในระดับสูง มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มประชาชนวัยทำงานและวัยสูงอายุ ทั้งนี้ยังพบอีกว่า นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และเครียด เพิ่มขึ้นตลอดช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่น และสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ซึ่งหากเยาวชนไม่ได้รับการสร้างเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง อาจนำไปสู่ปัญหาทั้งกับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการดูแลจิตใจตนเอง พร้อมกับการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ร่วมไปกับการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทโดยตรงในการดูแลนักเรียนนักศึกษา ดังเช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการจับมือร่วมกันดูแลนักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ให้ได้รับการดูแลสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ลดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง

พร้อมทั้งเติมความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งทั่วประเทศมาแล้ว โดยได้มีการมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลหรือสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิตในพื้นที่ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอบรมเพิ่มทักษะการให้คำแนะนำปรึกษา รับดูแลช่วยเหลือส่งต่อสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ พร้อมรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีและขอบคุณกรมสุขภาพจิตเป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพกาย ใจ ของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู บุคลากรผู้มีหน้าที่ดูแลอยู่ใกล้ชิดผู้เรียน ในสังกัดอาชีวศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ทันสมัยต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ มีทัศนคติเชิงบวกเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งให้แก่สังคมภายใต้โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวไปพร้อมกัน ให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานศึกษา ให้ได้รับการส่งเสริมป้องกันและการดูแลช่วยเหลือการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตต่อไป

นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดแรงงาน ช่วยสร้างบุคลากรเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ ภายใต้ความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ จะผลักดันการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

 


                                                                       

เรื่องที่เกี่ยวข้อง