ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต ต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 หารือแนวทางพัฒนารูปแบบ สถานที่ฟื้นฟู กาย จิต สังคม เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ มอบหมายนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต ร่วมหารือวางแนวทางการใช้พื้นที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เพื่อขยายศักยภาพดูแลผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ) และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent center) ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแบบครบวงจรและแบบองค์รวมทั้งร่างกายและใจ และการปรับตัวทางสังคม โดยอาศัยความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม หารือกับผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในการพัฒนา รูปแบบและเพิ่มศักยภาพการดูแลกายและจิต โดยเน้นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กับโรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์ ร่วมกับกับจังหวัด ให้มีสถานที่ฟื้นฟูกายใจ ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวกลางใจเมืองเน้นธรรมชาติเพื่อการเยียวยาแบบครบวงจร (Healing Envirement) สาหรับคนส่วนใหญ่ในยุคปัจุบัน ทั้งนี้นอกจากการดาเนินการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสูงอายุและยาเสพติดเป็น นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขแล้ว การลดสาเหตุปัญหาความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวและชุมชนยังมี ความสาคัญ ดังนั้นแนวทางการบูรณาการงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจึงเน้นการจัดบริการที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ ให้ผู้ป่วยฟื้นฟู สมรรถภาพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบใหม่นี้ เพื่อให้ การหารือในรายละเอียดการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทางานร่วมกับ จังหวัด ทั้งในการแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนทรัยพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ด้วยหวังผลให้โครงการรูปแบบบริการใหม่นี้ใช้พื้นที่กลาง เมืองให้มีประสิทธิผลและคุ้มค่าในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกล

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นศูนย์กลางการดูแลแบบ องค์รวมทั้งกายและใจ ความร่วมมือนี้ถือเป้นโอกาสสาคัญในการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพกายด้านอายุรกรรมและอื่นๆ เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยจิตเวชระยะยาวมักมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วยทั้งจากผลข้างเคียงของยา การใช้ชีวิตประจาวันที่ไม่ เหมือนเดิม ผู้ป่วยไม่ค่อยได้ออกกาลังกายทาให้มีปัญหาสุขภาพกายตามมาและอายุผู้ป่วยที่มากขึ้น ส่งผลต่อการเกิดปัญหา ภาวะแทรกซ้อนทางกาย ทั้งนี้เพื่อการผลักดันนโนบายปลัดกระทรวงสาธาณสุขในการดูแบบแบบองค์รวมทั้งกาย ใจและการปรับตัว ทางสังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรองรับตามความต้องการของประชาชน กรมสุขภาพจิตจึงร่วมประชุมการใช้พื้นที่ ขยายการดูแลด้านอายุรศาสตร์ และใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Envirement) จึงมีแผนเปิดหอผู้ป่วย 300 เตียง มุ่ง ประโยชน์เน้น 3 ประเด็นหลัก 1) การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2) การดูแลประสาทจิตเวชศาสตร์ และ 3) การดูแลผู้ป่วยสารเสพติด การดาเนินงานนี้คาดหวังความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานพื้นทที่ั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาการรูปแบบ การจัดบริการ เป็นการจุดประกายและยกระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาล กาย-จิต เป็นสุข ด้วยพระศรีฯ-สรรพสิทธิ์ เน้น สิ่งแวดล้อมเยียวยาใจ สังคม

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org