ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. และรองปลัด มท.  แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรชื่นชมให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) 3 เขต กทม. ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ปี 62 และ 65 รวม 75 พื้นที่  

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  ที่ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมมอบเกียรติบัตรชื่นชมให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขต (พชอ./พชข.) ในงานประชุมวิชาการ HA FORUM ครั้งที่ 23 โดยมี นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมแสดงความยินดี

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมโครงสร้างและกลไกการทำงาน ของ “ระบบสุขภาพระดับอำเภอ” ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน โรงเรียน วัด โดยเริ่มดำเนินการนำร่องใน 73 อำเภอ ต่อมาขยายเป็น 200 อำเภอ และได้พัฒนามาเป็น พชอ. ครอบคลุมทุกอำเภอ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” ช่วยยกระดับจากการดูแลปัญหาสุขภาพ มาเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความกินดีอยู่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงกลุ่มเปราะบาง ให้การช่วยเหลือตรงตามปัญหา ตามบริบทของพื้นที่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 

มอบรางวัลคกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขต

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า แม้การมอบรางวัล พชอ./พชข.ดีเด่น จะหยุดดำเนินการไปในปี 2563-2565 เนื่องจากสถานการณ์การโควิด 19 แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอยังคงดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มแข็ง ทั้งการดูแลป้องกันโรคโควิด 19 และโรคอื่นๆ การดูแลกลุ่มเปราะบาง การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดการขยะ เป็นต้น และในปีนี้ ได้คัดเลือก พชอ.ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 72 อำเภอ และพชข. 3 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นปี 2562 จำนวน 50 พื้นที่ และพื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นปี 2565 จำนวน 25 พื้นที่

 

“ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จนประสบความสำเร็จ ถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง และขอฝาก พชอ./พชข. ร่วมกันแก้ไขและพัฒนาใน 3 เรื่องสำคัญ คือ โครงสร้างประชากร เช่น อัตราการเกิดที่ลดลง และการดูแลผู้สูงอายุ, สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่น เรื่องยาเสพติดและจิตเวชในชุมชน และช่วยกันสร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว

 

ด้านนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันดูแลประชาชนในทุกมิติ การมอบเกียรติบัตรชื่นชมในวันนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศในการทำงานร่วมกัน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้นำ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่ ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข ของกระทรวงมหาดไทย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง