ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เร่งเดินหน้าพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยใน รพ.ของรัฐทั่วประเทศทั่วประเทศ ให้เชี่ยวชาญ ในการรักษาผู้ป่วยระยะกลาง โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี ว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาให้แพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้แพทย์แผนไทยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับบริการ

ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care)  หรือผู้ป่วยระยะกลางในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ ลดช่องว่างที่ขาดหายไป ระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในสาขาต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งแพทย์แผนไทย นับเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง

บทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะกลาง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เห็นความสำคัญและโอกาสในการที่จะนำการแพทย์  แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ซึ่งแผนไทยมีศักยภาพสามารถดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นในการที่จะรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  โดยเฉพาะที่มีสภาวะโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มุมปากตก กลืนลำบาก พูดไม่ชัด ในการอบรมครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงแนวทางการรักษา การเก็บและบันทึกข้อมูล การดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาล Best Practice IMC , การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ, รวมถึงการต่อยอดการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวดกระตุ้นการกลืน

เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และ  การกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลอดเลือดและหลอดเลือดสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และ การทำงานของต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ปรับสมดุลของร่างกายให้ดีขึ้น รวมถึง ช่วยปรับการทำงานของประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้อีกด้วย

นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้ายว่า การรักษาผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข เป็นการบูรณาการในด้านการรักษาผู้ป่วย โดยการนำความรู้ในด้านต่างๆมาช่วยเสริม ซึ่งสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ  ต่อไป