ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์

รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานีเปิด อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ ให้บริการประชาชนเขตจังหวัดภาคใต้ รองรับนโยบาย Cancer Anywhere ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

"อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 66 ที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์  พร้อมด้วยนายบันดาล สถิรชวาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ ขยายการให้บริการผู้ป่วยในเขตจังหวัดภาคใต้ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น รองรับนโยบาย Cancer Anywhere ลดการรอคอย เพิ่มโอกาสการการหายป่วยจากโรคมะเร็ง

"อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์"

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการเปิด อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ ว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง สำหรับในภาคใต้มีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดูแลผู้ป่วยในเขตจังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด 14 จังหวัด

"อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์"

จากสถิติผู้ป่วยมะเร็งในเขตจังหวัดภาคใต้ พบว่า 5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อย (รวมชายและหญิง) คือ

  1. มะเร็งเต้านม
  2. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  3. มะเร็งปากมดลูก
  4. มะเร็งปอด และ
  5. มะเร็งช่องปาก

"อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์"

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2560 จำนวน 1,365 ราย และปี 2565 เพิ่มเป็น 1,981 ราย จะเห็นได้ว่ามีผู้รับบริการมากขึ้น จำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่บริการ จึงมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 80 กรมการแพทย์ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 วงเงินงบประมาณ 185 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตจังหวัดภาคใต้ เป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสารถในการบริการ รองรับนโยบาย Cancer Anywhere ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดการรอคอย เพิ่มโอกาสการการหายป่วยจากโรคมะเร็ง

แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ มีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรชั้นนำด้านโรคมะเร็งและเป็นที่พึ่งของประชาชนภาคใต้ โดยมีพันธกิจที่สำคัญคือผลิตพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโรคมะเร็งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) พัฒนาสู่มาตรฐานสากล เพื่อประชาชนในภาคใต้  โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา ได้แก่ 1.รังสีรักษา 2.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3.รังสีร่วมรักษา 4.ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ( EGD/ colonoscopy) 5.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( HPV) 6.เคมีบำบัด 7.การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง( palliative care) และมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ คือ Cancer Anywhere และระบบ  consult เครือข่าย 7+1 จึงได้มีการสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์

"อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์"

อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ มีการให้บริการงานมะเร็งนรีเวช บริการงานส่องกล้องค้นหามะเร็งทางเดินอาหาร งานรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง งานบริการตรวจสุขภาพแบบ one stop service นอกจากนี้ยังมี บริการงานทันตกรรมและศัลยศาสตร์ช่องปาก มีเครื่องมือและเทคโนโลยีประกอบด้วย 1.เครื่องเอกเรย์ฟันระบบดิจิตอล แบบ CT come beam 2. เครื่องผ่าฝันคุด 3. เตียงทันตกรรมไฟฟ้า ชุดเครื่องมือผ่าตัด maxillofacial สามารถเพิ่มขีดความสามารถในงานบริการทันตกรรมเฉพาะทางเช่น รากฟันเทียม ฟันปลอม เพดานเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง งานทันตกรรมทั่วไป และงานผ่าตัดศัลกรรมช่องปากแมกซิลโลเฟเซียล ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ  ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีได้มีการพัฒนางานวิชาการ งานบริการ อย่างต่อเนื่องทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาดีที่สุด ดังปณิธานกรมการแพทย์ที่ว่า “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”.  #กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง