ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส. หนุนเสริม พชอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฯ พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ Smart NCDs 

สสส. หนุนเสริม พชอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฯ พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ Smart NCDs ติดตามผู้ป่วยเบาหวานความดัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมปรับพื้นที่ท่องเที่ยวสุขภาวะ 4 มิติ สุขาภิบาล-อาหาร-สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย-ยาเสพติด สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. มีหลักการว่าการรักษาพยาบาล หรือการดูแลสุขภาพ ประชาชนจะนึกถึงเรื่องการเข้ารพ.และการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปลายเหตุ สิ่งที่สสส.ดำเนินการเป็นขั้นแรก คือ การสร้างเสริมสุขภาพ  เช่น ดูแลตัวเองให้ดีอย่างไร แล้วจึงค่อยไปสู่ขั้นตรวจสุขภาพหรือเจ็บป่วยรักษาเรียกว่า “สร้างนำซ่อม” ซึ่งการทำงานในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอำเภอจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ รู้จักการดูแลสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่ต้น และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการสร้างสุขภาวะเริ่มที่ตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนงาน พชอ. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ด้วยกลไก พชอ. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้ง 878 อำเภอ โดยอ.บ้านตาขุน เป็นหนึ่งในเครือข่าย พชอ. ที่มีรูปแบบการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs แบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิ ขับเคลื่อนงาน พชอ. ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การสุขาภิบาลอาหาร 2. การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)ในระดับปฐมภูมิ 3. การเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 อ.บ้านตาขุนนำวิถีชีวิตใหม่ รู้ไว รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 4. การดูแลกลุ่มเปราะบาง ชาวตาขุนไม่ทิ้งกัน ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืน

“บ้านตาขุน ได้แนวความคิดว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสามารถเข้าสู่ระยะสงบได้ โดยพัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอก โปรแกรมการรักษาทางเลือกแก่ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ด้วยแนวคิด Smart NCDs นำเทคโนโลยีอย่างง่ายเข้ามาช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Smart Watch ติดตามกิจกรรมทางกาย ร่วมกับอุปกรณ์เจาะหาน้ำตาลในเลือดที่บ้าน หรือเครื่องวัดความดัน วิเคราะห์และวางแผนการปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยมีทีมสหวิชาชีพคอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เช่น การออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ให้กำลังใจผู้ป่วย ทำให้สามารถปรับลดยาเดิม และบางรายหายป่วย สามารถหยุดยาได้ ซึ่งเป็นผลดีกับตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงช่วยลดความแออัดให้กับโรงพยาบาล” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

นายวินัย อินทร์ชนะ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อน พชอ.บ้านตาขุน คือการให้ทุกมีส่วนร่วม เพื่อสรุปประเด็นปัญหา และกำหนดทิศทางร่วมกันผ่านคณะกรรมการ พชอ.นำประเด็นปัญหา ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ อสม. หน่วยงานเอกชน และประชาชนพื้นที่ ร่วมกันทำงานติดตามประเมินผล เพื่อต่อยอด และเกิดความยั่งยืนภายในชุมชน สร้างเสริมความเข้มแข็งในระบบสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้การท่องเที่ยว ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ผู้ประกอบการแพที่พัก เรือท่องเที่ยว ดูแล 4 มิติ คือ สุขาภิบาล อาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และยาเสพติด เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง