ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.- เครือข่ายงดเหล้า หนุน ตำรวจโคราช 51 โรงพัก ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งจังหวัด ครั้งแรกของประเทศ หวังส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม “โครงการตำรวจจังหวัดนครราชสีมางดเหล้าเข้าพรรษา ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม”  โดยการลงนามระหว่าง พลตำรวจตรีอิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งมีคณะผู้บริหารตำรวจอำนวยการ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมไทรทอง ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า สคล. ร่วมกับ สสส. รณรงค์เพื่อสร้างสังคมสุขปลอดเหล้าและโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเน้นสร้างกลไกการทำงานเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชน ให้รู้เท่าทันการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ ทั้งงานศพ งานบวช และงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดให้เป็นงานปลอดเหล้าปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ 5 ช. (ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู) ให้ผู้ดื่มลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2566 ภายใต้แคมเปญ “ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา”  ซึ่งปีนี้พิเศษมากๆที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งจังหวัด รวม 51 สภ. นับเป็นนโยบายครั้งแรกที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดี มีเงินเหลือใช้จ่าย สร้างภาพลักษณ์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์  และขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกเพศ ทุกวัย มาใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเปิดประตูสู่ฤดูกาลสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกันครับ ผู้อำนวยการ สคล. กล่าว

พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” สอดคล้องกับนโยบาย เร่งด่วน 5 เรื่อง จากท่านพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คือมีนโยบาย 3 เรื่องที่ทำกับสังคม คือ 1.) การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  2.) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 3.) การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ  และมีนโยบายอีก 2 เรื่อง ที่ทำให้ข้าราชการตำรวจ คือ 1.) การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 2.) การดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจกำลังพล  

 “โครงการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมางดเหล้าเข้าพรรษา ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ในช่วงเข้าพรรษาปี 2566 เป็นโครงการที่เน้นการเชิญชวนให้ตำรวจทุกนาย ทุกสถานี ได้ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เพราะหากข้าราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดี ก็จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ลดค่าเหล้ามาเป็นค่ากับข้าว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมสงบสุขได้

ทั้งนี้ ได้มอบให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และสถานีตำรวจภูธรในสังกัดทั้ง 51 แห่ง มอบหมายให้มีผู้ประสานงาน ติดตามเยี่ยมเสริมพลังแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการและเชื่อมประสานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกันกับทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เมื่อออกพรรษาจะมีการสรุปบทเรียนประเมินผลลัพธ์ในการดำเนินงานตลอด 3 เดือน แล้วนำข้อมูลคืนให้แก่ตำรวจภูธรทุกสถานี ยกระดับความรู้เพื่อสื่อสารกับสังคมต่อไป ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา กล่าว     

 

ทางด้านพันตำรวจเอก สิทธิศักดิ พรหมหมื่นไวย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย กล่าวว่า ได้เริ่มกระบวนการ“ตำรวจพิมายงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565”แบบสมัครใจ โดยเข้าร่วมทั้ง 106 นาย และได้ชวนยกระดับ เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรพิมายเป็น “สถานีตำรวจนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับสถานบริการ ยาเสพติดแหล่งอบายมุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างต่อครอบครัว และมีความพร้อมสมรรถนะในการดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ภูมิใจที่สถานีตำรวจภูธรพิมาย ได้รับโล่ฯ สถานีตำรวจภูธรนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งมีการสรุปบทเรียนตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าข้อมูลด้านเศรษฐกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 524,800 บาท  ทางด้านสุขภาพตำรวจทุกนายมีสุขภาพดีขึ้นทำให้สามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ ที่สำคัญเด็ก เยาวชนและประชาชน มีความเข้าใจเข้าถึงมากขึ้นมาเล่นกีฬาด้วยกัน และในปี 2566 จะขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา  ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนวงเหล้าเป็นวงกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับข้าราชการตำรวจ บุคลากร เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย.

สำหรับ ผู้สนใจเข้าร่วมรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.sdnthailand.com คลิกปุ่ม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการงดเหล้าเข้าพรรษา และค้นหาสื่อรณรงค์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และหากท่านใดต้องการคำแนะนำในการลด ละ เลิกการดื่ม สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 1413 สายด่วนเลิกเหล้า หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกับน้องตั้งใจ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.1413.in.th