ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เข้มมาตรฐานการผลิตบุคลากรด้านบริการสุขภาพ (พนักงานนวด/สปา  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ)  สถาบันที่ผลิตต้องได้รับอนุมัติหลักสูตรก่อนเปิดสอน บุคลากรต้องผ่านการขึ้นทะเบียน เตรียมจัดสัมมนาสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.  23 สิงหาคมนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ  คุ้มครองให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย 

 

วันที่ 21 ส.ค. 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า กรม สบส. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ทั้งด้านสถานที่ และบุคลากรผู้ให้บริการ (พนักงานนวด/สปา  พนักงานดูแลผู้สูงอายุ) ซึ่งเรื่องของบุคลากรนั้น กรม สบส.ดูแลตั้งแต่การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบัน หรือองค์กรที่จะผลิตบุคลากรออกสู่ตลาดบริการสุขภาพ โดยสถาบันต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.ก่อน จึงจะสามารถเปิดสอนได้ ส่วนผู้ให้บริการก็ต้องเรียนจบจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรม สบส. จึงจะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้  

ด้านสถานประกอบการฯ ต้องรับพนักงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรม สบส.(มีใบ สพส.14) เท่านั้น เพราะอาชีพที่ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความชำนาญ ผ่านการเรียนมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสถาบันที่มีมาตรฐาน ผู้รับบริการจึงจะได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการ 

ทั้งนี้ กรมสบส. ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานด้านบริการสุขภาพ แบ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนวด สปา จำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 หลักสูตร มีสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับนวด สปา จำนวน 375 แห่ง การดูแลผู้สูงอายุฯ 159 แห่ง รวม 534 แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค.2566)  โดยกรม สบส.มีการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย รองรับความต้องการของธุรกิจบริการสุขภาพ และความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพให้เติบโต  

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ได้กล่าวว่า กรม สบส.ขอความร่วมมือสถาบัน ให้ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยเมื่อสถาบันได้รับการรับรองหลักสูตรแล้ว ก่อนที่จะเปิดสอน สถาบันต้องแจ้งแผนหรือตารางการเรียนการสอนกับทางกรม สบส. จากนั้นเมื่อสอนเสร็จสิ้น ให้ส่งรายชื่อผู้เรียนจบในแต่ละหลักสูตร ทุกรุ่น มายังกรม สบส. และให้บันทึกข้อมูลลงในระบบของกรม สบส. ด้วย  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นฐานข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ

ทั้งนี้ กรม สบส. เตรียมจัดคอร์สติวเข้มสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.ให้ทำ workshop การลงระบบฐานข้อมูล และรับฟังนโยบายของกรมในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสถาบัน การกำกับติดตาม เพื่อให้สถาบันดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรม สบส. จังหวัดนนทบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 0 2193 7081 .