ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ความก้าวหน้าการกระจายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ "ชำนาญการพิเศษ" 10,124 ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ก.พ. ลำดับแรกจะกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปให้ครบตามโครงสร้าง และหัวหน้างานต่างๆ ใน รพ.ชุมชน พร้อมเพิ่มระดับ "เชี่ยวชาญ" เฉพาะสาขาให้ครบทุกกลุ่มงาน เร่งประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งภายในปีนี้ เพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดูแลทุกวิชาชีพ ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ความก้าวหน้า และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ล่าสุดเรื่องระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อนุมัติตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,124 ตำแหน่ง โดยให้กระจายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม กำหนดตำแหน่งตามภาระงานที่แท้จริง จึงได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานร่วมกันตรวจสอบโดยต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำแหน่งต่อไป หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศเพื่อคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง

      โดยลำดับแรกในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ให้ครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง ส่วนโรงพยาบาลชุมชน เดิมมีระดับชำนาญการพิเศษเฉพาะหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ได้เพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในส่วนของหัวหน้างานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน และอาจมีงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด งานการพยาบาลผู้คลอด งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก และงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพิจารณาตามภาระงานและหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าของพยาบาล 

     นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ยังอนุมัติกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญของพยาบาลเพิ่ม โดยกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เดิมมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 78 แห่ง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 5 ด้าน จำนวน 72 ตำแหน่ง จะเพิ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้ครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง ขณะที่โรงพยาบาลชุมชน ระดับแม่ข่าย เดิมหัวหน้าพยาบาลเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จะเพิ่มเป็นระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 41 ตำแหน่ง ทั้งนี้ กระบวนการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โดยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566 จากนั้นจะให้ส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและเสนอออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป