ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ออกประกาศแต่งตั้งผอ.สวรส.คนใหม่ “นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์” นั่งตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเกษียณอายุราชการของข้าราชการหลายคน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้าราชการระดับสูงเกษียณจำนวนหนึ่ง โดย 1 ในนั้นคือ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจหาสายพันธุ์โควิด19 มาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา นับเป็นกรมที่มีการเฝ้าระวังว่า โควิดในประเทศไทยมีการกลายพันธุ์มากน้อยแค่ไหน และส่งผลต่อการระบาดวิทยาอย่างไร

ล่าสุดมีคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า  ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (วาระลับ) ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13มิถุนายน 2566 เห็นชอบการแต่งตั้ง นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นซอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบให้ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โตยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2566เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา1 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จึงแต่งตั้งให้ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเวลา 3 ปี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป