ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คืบหน้ากรณีสภาการสาธารณสุขชุมชน ขอกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงฯ  ส่วน 20 พ.ย. เตรียมเสนอ อ.ก.พ.สป. พิจารณาเพื่อจัดกำลังคนลงปฏิบัติงานในตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" ที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการกำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่มีลักษณะงานเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังนักสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัด สป. ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) นั้น

ล่าสุดวันที่ 16 พ.ย. 2566 นางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ข้อมูลกับ Hfocus ว่า นับตั้งแต่ สำนักงาน ก.พ. มีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเพิ่มใหม่ ประเภทวิชาการ สายงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญกาพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้เป็นสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

นางทัศนีย์ ให้ข้อมูลอีกว่า หลังจากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้สภาการสาธารณสุขชุมชน วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของตำแหน่งนักสาธารณสุข โดยที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัด สป. ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ ที่ประชุมดังกล่าวรับทราบ การกำหนดสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างส่วนภูมิภาค สังกัด สป. ทั้งนี้ ได้ให้สภาการสาธารณสุขชุมชนนำรายละเอียดไปประชุมร่วมกับ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมผู้อำนวยการ รพศ./รพท. ชมามผู้อำนวยการ รพช. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สภาการสาธารณสุขชุมชน รับทราบข้อมูลจาก สป.ว่า อ.ก.พ.สป. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 มีมติเห็นควรให้กำหนดสายงานสาธารณสุขตำแหน่งนักสาธารณสุขที่มีลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างตามหนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/ว 8499 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 

สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงได้ดำเนินการกำหนดสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่มีลักษณะงานเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังนักสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัด สป. ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) 

จากการติดตามความคืบหน้าในการประชุมของคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่จบปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสอบผ่านกลุ่มความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชนมากกว่า 100 แห่ง ในจำนวน 799 สาขาวิชา

ผลจากการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ต่อเนื่องอีกครั้งในวันนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ทราบข้อมูลว่า ที่ประชุมรับทราบผ่านความเห็นชอบให้มีการกำหนดกรอบอัตรากำลังในโครงสร้างของ สป. โดยให้ใช้กรอบอัตรากำลังร่วมกับสายงานนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักสาธารณสุข และจะนำเสนอ อ.ก.พ.สป. พิจารณาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 

นางทัศนีย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สภาฯ ได้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นไปตามขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเกี่ยวโยงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.ประกาศกำหนดไว้ ขอให้ อ.ก.พ.สป. พิจารณาเพื่อจัดกำลังคนลงปฏิบัติงานในตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" ที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีความแตกต่างจากตำแหน่ง "นักวิชาการสาธารณสุข" ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
.