ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ว่าฯกทม. ร่วมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดและศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  ดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมรูปแบบเส้นเลือดฝอย เข้าถึงทุกพื้นที่ เน้นทำงานผ่านความร่วมมือจากเครือข่าย จัดแบ่งเป็นเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Zoning) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี และดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

นายชัชชาติ  กล่าวว่า เรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาวได้ เชื่อว่าเครือข่ายเรื่องคุณภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเพราะจะช่วยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ หากเรียนรู้ซึ่งกันและแลกเปลี่ยนมาตรฐานการบริการระหว่างกันเชื่อว่าจะพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ และกรุงเทพมหานครไม่สามารถทำงานคนเดียวได้หัวใจสำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย จัดแบ่งเป็นเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) และนำผลสำเร็จไปขยายผลต่อไป

“ ต้องขอขอบคุณบุคลากรและผู้ที่มาร่วมประชุมในวันนี้เชื่อว่าวันนี้เรามาถูกทาง เห็นทิศทางที่ดีขึ้น  หน้าที่ของเราคือทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและดี พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้ประชาชนมั่นใจเพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาล” นายชัชชาติ กล่าว

กรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ในระดับเส้นเลือดฝอย โดยให้บริการในรูปแบบเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) นับเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหน่วยบริการหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงสถานพยาบาลระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการให้บริการที่เป็นลักษณะเครือข่ายการให้บริการ ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการในระดับเส้นเลือดฝอย สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน

ดังนั้น ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาที่ค้นพบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ที่เกิดจากการเรียนรู้และความร่วมมือ จะช่วยให้ทีมบุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในอนาคต และช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความปลอดภัย ช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานครต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ผู้รับผิดชอบงาน Bangkok Health Zoning และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center : UMSC) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้แทนโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครทั้ง 7 โซน รวมจำนวน 200 คน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการแพทย์

ในการนี้มี รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง