ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ThaiHealth Academy จัดอบรม “การตลาดเพื่อสังคม” ปั้นบุคลากร รพ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ฯ เป็นนักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดีในชุมชน เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารที่น่าสนใจ กับเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.บ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พ.ย. 2566 น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม กล่าวว่า การตลาดเพื่อสังคม มีหน้าที่สร้างทัศคติ ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมเชิงบวกให้ผู้คนและสังคมโดยรวม การออกแบบไอเดียมุ่งทำให้สังคมสนใจ ใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านสุขภาวะที่ดีขึ้น ปัจจัยสำคัญ คือการมีคนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้สื่อสารได้สำเร็จ เมื่อไอเดียการทำเรื่องดีๆ ได้รับการตอบรับ โอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และสร้างกลไกสำคัญจากการระดมความคิดมาช่วยพลิกให้การทำงานเพื่อสังคม มีวิธีที่นำเสนอที่น่าสนใจออกมาได้ โดยเน้นการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันตามผลที่คาดหวัง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่าง

 “โรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นอีกองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสื่อสารเรื่องสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบัน โดย ThaiHealth Academy อบรมเรื่อง “การจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารที่น่าสนใจ” ให้บุคลากรโรงพยาบาล 70 คน ได้ลองระดมความคิดหาจุดเด่นที่น่าสนใจของงานเพื่อสังคม และนำมาออกแบบเป็นกลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดได้อย่างน่าสนใจและมีพลัง สร้างความเข้าใจถึงแนวคิดตั้งต้นการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด สร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานสื่อสาร สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทดลองปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป นอกจากนี้ ThaiHealth Academy มีหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 50 หลักสูตรทั้งสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อได้ที่ www.thaihealthacademy.com” น.ส.สุพัฒนุช กล่าว

นพ.เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน กล่าวว่า บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาคนไข้ แต่ยังไม่มีองค์ความรู้ในการใช้สื่อยุคใหม่มากนัก จึงต้องการเรียนรู้วิธีการทำสื่อด้านสุขภาพที่น่าสนใจเพื่อช่วยขับเคลื่อนการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก ThaiHealth Academy ในหลักสูตรการตลาดเพื่อสังคม ช่วยให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ลองออกแบบไอเดีย นำเสนอแนวคิด และเข้าใจแนวทางในการสื่อสารเรื่องสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรที่ได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีในชุมชนและสังคมต่อไป