ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวดี! มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบตาม อ.ก.พ. สป.เสนอปรับภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งนักสาธารณสุข
 

จากความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น

วานนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 อ.ก.พ.สป. นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมพิจารณาเป็นมติที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ปรากฎว่า มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบตาม อ.ก.พ. สป.เสนอปรับภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งนักสาธารณสุข

ล่าสุดวันที่ 28 พ.ย. 2566 นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) ให้ข้อมูลกับ Hfocus ถึงเรื่องนี้ว่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ถือเป็นวันกำเนิดของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ไว้ในสังคมไทย และวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ก.พ.ออกประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ ตามขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ทั้งนี้  27 พฤศจิกายน 2566 มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.สป.) เสนอให้ปรับปรุงเพิ่มสายงานตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นไปตามโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังในสังกัดส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
.
อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในช่วงธันวาคม 2566 กองงานทรัพยากรบุคคล (บค.) สป. จะมีหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อให้ตรวจกลั่นกรองพร้อมส่งข้อมูลของบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข ทั้งวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุข และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยเสนอเข้ามาที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม เป็นตำแหน่งนักสาธารณสุขที่เพิ่มใหม่

"ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละเขตสุขภาพ"