ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 (สศส.5) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทกรุงเทพมหานครกับระบบบริการสุขภาพ

วันที่ 4 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 (สศส.5) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทกรุงเทพมหานครกับระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 (สศส.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครสายงานสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลภายนอก รวมจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรสายงานสนับสนุน ให้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง เชื่อมโยง กับแผนปฏิบัติราชการ นโยบายของส่วนราชการ และแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพการติดต่อประสานงาน ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 4 ธันวาคม 2566 -23 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกวันพุธ - ศุกร์ รวมจำนวน 38 วัน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยวิชาการการสร้างเสริมภาวะผู้นำและการบริหารสายงานสนับสนุนการเสริมสร้างประสบการณ์ นักบริหาร ภาคการศึกษาดูงาน และภาคการจัดทำรายงานการศึกษา 

สำหรับพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในวันนี้มี พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง