ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรม สบส.เตือนโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการให้ชัดเจน พร้อมให้ประชาชนสอบถาม เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการร้องเรียน  

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงของสถานพยาบาลเอกชน เป็นปัญหาที่พบการร้องเรียนอยู่เป็นระยะ ซึ่งมักจะเกิดเพราะสถานพยาบาลไม่แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิด หรือข้อร้องเรียนจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทุกแห่ง แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย ณ จุดบริการให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างให้ชัดเจน พร้อมตั้งจุดบริการให้ประชาชนสอบถามอัตราค่าบริการ ประการสำคัญ บุคลากรของสถานพยาบาล จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ป่วย หรือญาติให้ชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่น แสดง QR Code อัตราค่ารักษาพยาบาลในแต่ละแผนก หรือตั้งจุดสอบถามอัตราค่าบริการ เพื่อช่วยลดความเข้าใจผิด หรือข้อเคลือบแคลงต่ออัตราค่ารักษาพยาบาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทย ซึ่งในกรณี ที่กรม สบส.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาล ของสถานพยาบาลเอกชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจสอบในประเด็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541  ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1)โรงพยาบาลมีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆและสิทธิของผู้ป่วยให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ และจัดให้มีจุดสอบถามอัตราค่าบริการหรือไม่

2)โรงพยาบาลเก็บค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ เกินกว่าราคาที่แสดงหรือไม่

3)แพทย์ผู้ให้บริการ มีการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจพบว่าโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกแห่งใดไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆและสิทธิของผู้ป่วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากประชาชน พบเห็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งใด ไม่จัดแสดงค่าบริการให้ชัดเจน หรือเรียกเก็บค่ารักษาเกินอัตราที่แสดง ณ สถานพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ กรม สบส.หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป