ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม Healthy Organization Day ปี 2  ชู นวัตกรรมหลักสูตรอบรม "ผู้นำสุขภาพ" สร้างสุขภาพวัยทำงานห่างไกล NCDs  

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อมูลการสถานการณ์กิจกรรมทางกายเพียงพอประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยทำงาน ลดลงจาก 66.8% ในปี 2564 เป็น 65.8% ในปี 2565 เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างผู้นำสุขภาพ ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายคนไทยไร้พุง สานพลัง สสส. สร้างเสริมสถานที่ทำงานและสถานประกอบการ เป็นองค์กรสุขภาพดี พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน อบรมแล้ว 6 รุ่น สามารถนำความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนากระบวนการออกแบบโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  มีผู้นำสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ได้รับใบประกาศนียบัตร 282 คน จาก 100 องค์กรทั่วประเทศ 

"การจัดงานครั้งนี้ เป็นการเปิดให้องค์กรที่ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างน้อย 6 เดือน นำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Healthy Organization Award  ส่งเสริมปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในด้าน “ผู้นำองค์กร-ทีมผู้นำสุขภาพ-กระบวนการดำเนินงาน-นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ” ในกิจกรรม Healthy Organization Day ซึ่งกำหนดจัดเป็นประจำในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี  ปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 2  มีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 25 องค์กร" ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าว

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรสุขภาพดี  ได้สานพลังความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลักดันเชิงนโยบายและทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การอนามัยโลก  ร่วมกับการนำเสนอสินค้าและบริการที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค จากองค์กรภาคเอกชน ทั้งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท กาโตว์เฮ้าส์ จำกัด บริษัท สไมล์ เอฟเวอรี่เดย์ จำกัด ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

"หลักสูตรอบรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy + Active Meeting) สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้เกิดการประชุมที่บรรลุเป้าหมาย พร้อมกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เข้าประชุม 2.หลักสูตรการจัดชุดอาหารว่าง อาหารจัดเลี้ยงเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการอาหารว่าง อาหารจัดเลี้ยงในการประชุม 3.หลักสูตรออมสุขภาพ รับวัยอิสระ รองรับการดูแลสุขภาพรายบุคคล ต่อเนื่องตั้งแต่วัยทำงาน จนถึงวัยเกษียณอย่างมีสุขภาพดี เพราะสุขภาพที่ดีของทุกคน นำมาซึ่งความมั่นคง และการเติบโดขององค์กร รวมทั้งส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคม จึงขอเชิญชวนให้ทุกองค์กร ร่วมกันก้าวสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization จากนี้ไปคนวัยทำงานในองค์กรต่างๆ จะแข็งแรงไปด้วยกัน ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายคนไทยไร้พุง หรืออีเมล์ raipoong@gmail.com" รศ.นพ.เพชร กล่าว