ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มแล้ว สปสช.เปิดรับฟังความเห็นฯ ปี67 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพคนไทย 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมชวน ปชช. บุคลากรทางการแพทย์ อสม อสส. ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ-เอกชน ร่วมเสนอความเห็นเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน 

วันที่ 21 ม.ค. 2567 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงได้กำหนดให้มีการจัดรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี และในปี 2567 นี้ สปสช. ยังคงเดินหน้าจัดการรับฟังความเห็นฯ โดยเป็นไปตามแนวทางดำเนินการโครงการปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2567 ของอนุกรรมการสื่อสารฯ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า แผนปฏิรูปเน้นเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ได้รับการตอบสนองดี ก็อาจจะหาเทคโนโลยีหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาช่วยรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น นอกจากนี้จะใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และบูรณาการการรับฟังความคิดเห็นกับงานประจำให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และการสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตอบสนองต่อข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในการจัดการรับฟังความเห็นฯ ได้มีการกำหนดประเด็นแสดงความเห็นเป็น 8 ประเด็น ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

1. ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2. มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3. การบริหารจัดการสำนักงาน 4. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 6. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 7. การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ 8. ประเด็นอื่นๆ  

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในปีนี้กระบวนการรับฟังความเห็นฯ ได้เริ่มขึ้นแล้ว นอกจากการรับฟังความเห็นที่ได้จากการบูรณาการงานประจำของระบบงานใน สปสช. และการเดินสายเพื่อรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีแล้ว สปสช.ได้เปิดช่องทางรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 1.แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะในรูปแบบออนไลน์ 2.ช่องแชทผ่านไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso และ 3.สายด่วน สปสช. 1330 ในระหว่างนี้ สปสช. จะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดมากลั่นกรอง และจะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ระดับประเทศภายในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ เพื่อส่งมอบข้อเสนอจากการรับฟังความเห็นให้กับบอร์ด สปสช. เพื่อการพิจารณาและดำเนินการต่อไป  

    
“การรับฟังความเห็นฯ เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนที่นำไปสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์และยกระดับกองทุนบัตรทอง ที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ จึงขอเชิญชวนประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากร อสม อสส. ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ-เอกชน มาร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน” ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าว 

แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะในรูปแบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWSWEkW_X5k0_GWk16Qoz9I7u1sif7JSf6l2Hnqq0PcEl_w/viewform