ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรวม 14 คน มี “หมอโอภาส” ปลัดสธ. เป็นประธานบอร์ดอภ.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีจำนวนกรรมการเกินกว่า 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คน (นับรวมประธานกรรมการ กรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม 14 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ขอลาออก และดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้

 

1. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เป็นประธานกรรมกา

2. นายพงศธร พอกเพิ่มดี (ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข) กรรมการ

3. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ                               

4. นางสาวกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์กรรมการ

5. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ กรรมการ         

6. นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร กรรมการ

7. นางสาวจรสพร เฉลิมเตียรณ กรรมการ

8. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กรรมการ

9. นางนงลักษณ์ โกวัฒนะ กรรมการ

10. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ

11. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์  กรรมการ

12. นางศศิวิมล มีอำพล  กรรมการ

13. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ กรรมการ

14. นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ กรรมการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์