ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"ชมรมสาธารณสุขอีสาน" ยื่นหนังสือถึง "หมอชลน่าน" ติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพ เสนอ 4 ประเด็นสำคัญ ทั้ง ปรับตำแหน่งอาวุโส-เลื่อนขั้นผอ.รพ.สต. -ปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการ - เพิ่มงบให้ สสอ.เป็นหนึ่งแสนบาทต่อปี 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 นายชำนาญ  มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จ.เลย เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ  โดยมีสาระสำคัญว่า ด้วย ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ให้กําหนดตําแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะ และมีหนังสือที่อ้างถึง 1 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่ ก.พ. มีมติกําหนดให้นักสาธารณสุข อยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ และหนังสือที่อ้างถึง 4 เรื่องทำให้นักสาธารณสุขถูกจัดอยู่ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ลําดับที่ 25 เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และตามมติ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบสายงานนักสาธารณสุข ในโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมี Timeline จากกองทรัพยากรบุคคลว่าจะมีหนังสือเวียนแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ นั้น ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายยกระดับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงขอติดตามความคืบหน้าค่าตอบแทนของนักสาธารณสุขและแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเด็นดังนี้

1. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

3. การบรรจุลูกจ้างตำแหน่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)/บรรจุข้าราชการ

4. เพิ่มงบประมาณให้กับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) เพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินงานเป็นหนึ่งแสนบาทต่อปี