ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กสศ. มอบทุนผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 4

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศในปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศได้

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้ตอบสนองความต้องการการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  ให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้อย่างดี ส่งผลให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยของทุกคนในครัวเรือนน้อยกว่า 3000 บาทต่อคนต่อเดือน กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. 3  หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในปี 2567 เท่านั้น มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป  อายุ 18 – 35 ปี 

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2567 
อ่านประกาศ >> https://shorturl.asia/6kbjt
สมัครออนไลน์ >> https://shorturl.asia/HRkVh
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6700 ต่อ 8831 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น.)
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง