ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ในนามรัฐบาลไทย เตรียมลงนามความตกลงประเทศเจ้าบ้าน กับศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพ และคุณค่าผู้สูงอายุแบบครบวงจร รองรับสังคมสูงอายุในอาเซียน ในวันที่ 11 มีนาคม นี้ 

เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อด้านสุขภาพ เศรฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงได้เสนอและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาไก และได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว โดยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนมีการลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง (Agreement on the Establishment of the ACAI) โดยผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ไทยเป็นประเทศเจ้าบ้านของศูนย์อาไก ซึ่งศูนย์อาไกจำเป็นจะต้องได้รับความเป็นนิติบุคคล และ เอกสิทธ์ ตามกฎหมายไทยตามความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) เพื่อให้ศูนย์ฯและสำนักงานของศูนย์ฯสามารถดำเนินงานในประเทศไทยได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามความตกลงประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะลงนามในความตกลงดังกล่าวในนามรัฐบาลไทย กับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ในนามประธานกรรมการบริหารศูนย์อาไก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาไก โดยได้สนับสนุนทั้งกำลังคน งบประมาณ และ สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยสำนักงานของศูนย์อาไกจะตั้งอยู่บนชั้นที่ 3 อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย กรมการแพทย์ ที่จะมีพิธีเปิดอาคารในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เช่นกัน โดยหลังจากศูนย์ฯได้รับความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยแล้ว รัฐบาลไทยจะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯปีละไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ฯมีความมั่นคงสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเชื่อมั่นว่าการดำเนินการของศูนย์ฯดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย และ ส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุให้ยังคงเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมทั้งภาคีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง