ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ เดินหน้านโยบายดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดครอบคลุมทั่วประเทศ ยกระดับ รพ.ธัญญารักษ์ ส่วนภูมิภาค รับดูแลผู้ป่วย   

หลังจากกระทรวงสาธารณสุข โดย “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รมว.สาธารณสุข   ประกาศเดินหน้านโยบายดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมชู 3 แนวทางขยายบริการ จัดตั้งศูนย์มินิธัญญารักษ์ ตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ทุกจังหวัด เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต สังคม..

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถือเป็นช่วงเวลาที่เผชิญเป็นช่วงเวลาที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น การเปลี่ยนโรงเรียน การใช้ชีวิตนอกบ้าน ความเศร้า ความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเรียนรู้ในการดูแลตัวเองและผู้อื่น บางคนที่ไม่สามารถรับมือและยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ จึงนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ปี 2565 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน ขณะที่ผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในรอบ 6 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อผู้ป่วยจิตเวชอย่างบูรณาการมีมาตรฐานทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการเฉพาะด้านผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะก่อความรุนแรง มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ยังมีการมอบหมายหน่วยงานให้สังกัดกรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตขยายศักยภาพบุคลากรรวมถึงขยายบริการการรักษาผู้ป่วยจิตเวชสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาครองรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์ ได้มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โดยมีการนำร่องดำเนินการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เป็นแนวคิดในการขยายพื้นที่และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพ ลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีจำนวนเตียงจำกัดในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมกับเครือข่ายบริการตามบริบทในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ตามนโยบายของ นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด สร้างหลักประกันว่าผู้ใช้ยาและสารเสพติดจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึง ครอบคลุม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง