ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจาฯแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. แบ่งเป็นส่วนกลาง 12 กอง 1 ศูนย์ฯ และส่วนภูมิภาค พร้อมแบ่งหน้าที่ชัดเจน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ที่ลงนาม โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

สำหรับสาระสำคัญ ระบุว่า ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทาง พระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพื้นที่ และสถานการณ์ของประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อน นโยบายตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่างองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือวิกฤติ การคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน

3. จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์

4. กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

5. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข,

6. พัฒนาระบบการเงินการคลังและระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารนิเทศและการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

8. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

9. ดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ

10. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและ ด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

1. กองกลาง 2. กองกฎหมาย 3. กองการต่างประเทศ 4. กองการพยาบาล 5. กองตรวจราชการ 6. กองบริหารการคลัง 7. กองบริหารการสาธารณสุข  8. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 11. กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 12. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

 

 

สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง