ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข “ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข” รวม 6 ราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเนื้อหา ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

2. นพ.ศักดา อัลภาชน์   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

3. นพ.โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

4. นพ.วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

5. นพ.สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

6. นพ.มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการฯ สธ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี