ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายคนข้ามเพศ ร้องปัญหาข้อจำกัดการบริการสุขภาพในหน่วยบริการของรัฐ พร้อมยื่น 6 ข้อเสนอรมว.สาธารณสุข ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพให้มีทักษะ ความรู้ และละเอียดอ่อนการบริการเฉพาะ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เสนอจัดสมัชชาสุขภาพที่เป็นธรรมของคนข้ามเพศ ภายในปี 2567  

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ นำโดย คุณณชเล บุญญาภิสมภาร ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (ThaiTGA) ยื่นจดหมายเปิดผนึก สะท้อนสถานการณ์ปัญหาและข้อเรียกร้องเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนข้ามเพศ ต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับจดหมายเปิดผนึก เนื่องในกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2567

ร้องปัญหาสุขภาวะคนข้ามเพศกับข้อจำกัดการบริการสุขภาพ

​โดย ภาคีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ได้รายงานสถานการณ์ และข้อจำกัดด้านบริการสุขภาพ ในหน่วยบริการของรัฐ ดังนี้

​1. ปัญหาความชัดเจนในมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ และทัศนคติของผู้จัดบริการที่ต้องมีความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

​2. ขาดบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในต่างจังหวัด

​3. ขาดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การจัดบริการในมิติสุขภาพที่เน้นเพียงบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เท่านั้น

​4. ขาดมิติทางสุขภาพที่เป็นองค์รวมเพื่อการมีสุขภาวะของคนข้ามเพศ

​ยื่น 6 ข้อเสนอ “หมอชลน่าน” รมว.สธ.

ยื่น 6 ข้อเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของคนข้ามเพศ สู่การมีสุขภาวะที่ดี ดังนี้

​1. จัดบริการด้านเอชไอวีในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศให้เป็นบริการที่เน้นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล

​2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนข้ามเพศ ในการติดตามและการนําเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบรอบด้าน

​3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับ ให้มีทักษะ มีความรู้ และมีความละเอียดอ่อนในการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับคนข้ามเพศ

​4. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลวิชาการ การวิจัยในระบบบริการสุขภาพแบบรอบด้าน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนข้ามเพศ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

​5. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับคนข้ามเพศสูงวัย

​6. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฉบับที่ 8 ในการออกหนังสือรับรองแก่ผู้หญิงข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร

สช.ดันสมัชชาสุขภาพที่เป็นธรรมของคนข้ามเพศ

​ทั้งนี้ นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง (ศสม.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับทีมเครือข่ายคนข้ามเพศ เสนอให้มีการจัด Pride health assembly หรือ สมัชชาสุขภาพที่เป็นธรรมของคนข้ามเพศ ภายในปี 2567 เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อลดช่องว่างต่อไป