ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.คว้ารางวัล LINE Thailand Awards 2023 ประเภท Best Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector) ที่ใช้ Line OA ในการสร้างแบรนด์ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม

วันที่ 15 เมษายน 2567 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้รับรางวัล LINE Thailand Awards 2023 ประเภท Best Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector) จัดโดยบริษัท LINE Company (Thailand) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่สร้างผลงานการตลาดยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ใช้ LINE Official Account หรือไลน์ OA เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม มีกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร และพัฒนาบริการได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย โดยวัดผลจากประสิทธิภาพและการเติบโตของแบรนด์ผ่าน LINE OA ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทของหน่วยงาน

ทั้งนี้ สปสช.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง 30 บาท โดยมีภารกิจสำคัญในการดูแลคนไทย 47 ล้านคนให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งขาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในการแลประชาชน การสื่อสารเป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อน สปสช.จึงได้เปิด ไลน์ OA สปสช.ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากพบว่าประชาชนไทยมีอัตราการใช้งานไลน์ค่อนข้างสูงและจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ สปสช.พบว่าประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ 

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ไลน์ OA สปสช. มีบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล บริการเปลี่ยนหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำตัวด้วยตนเอง บริการขอรหัสยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์ บริการเช็คสิทธิในการตรวจสุขภาพ ไปจนถึง Doctor at Home หมอประจำบ้านอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง พร้อมข้อมูลโรคและคำนำ และโปรแกรม DMIND ตรวจเช็คสุขภาพใจกับ AI รวมถึงการแชทเพื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 โดยตรง ทั้งนี้ Line OA สปสช. เป็นหนึ่งในช่องทางบริการของสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งนอกจากจะให้บริการผ่านการโทรศัพท์และไลน์ OA แล้ว ยังได้เพิ่มช่องทางอื่นๆ ทั้ง Facebook และ แอปพลิเคชัน สปสช. ด้วย

สำหรับภาพรวม Line OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso) นั้น ปัจจุบันมีสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 9,673,677 บัญชี มากกว่า 50% ของผู้ใช้งานเป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคืออายุ 25-29 ปี รองลงมาคืออายุ 30-34 ปี, 35-39 ปี, 20-24 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ตามลำดับ ในส่วนของพื้นที่ที่มีการใช้งาน Line OA สปสช. มากที่สุดคือ กทม. มีสัดส่วนผู้ใช้บริการ 31.7% รองลงมา คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.2% ภาคใต้ 18.24% เหนือ 10.7% ภาคตะวันออก 8.4% ภาคกลาง 8.2% และภาคตะวันตก 3.1%

“สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้ สปสช.มุ่งมั่นสรรค์สร้างเพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในอนาคตหากมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นจะมี การเชื่อมโยง Line Official Account เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไป” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

ทั้งนี้ LINE Thailand Awards 2023 เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ทำผลงานในเชิงการตลาดและเชิงธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นบนแพลตฟอร์ม LINE ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย LINEประเทศไทย