ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต ยึดหลัก 3 อ. ดูแลคนภูเก็ตทุกช่วงวัย หวังสร้างพลเมืองสุขภาพจิตดีในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนได้เป็นครู ก. ต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ 

วันนี้ 24 เมษายน 2567 กรมสุขภาพจิต โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ พร้อมย้ำยินดีสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไกด้านวิชาการและขยายแกนนำเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจากใจถึงกายเพื่อความยั่งยืน

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคนี้ล้วนเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้ผู้คนลืมที่จะหันมาสนใจสุขภาพของตนเอง จึงมีคนป่วยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะป่วยกาย หรือป่วยใจ ในการพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนเพื่อประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ ซึ่งประกอบด้วยอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดในการสร้างพลเมืองสุขภาพจิตดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาเป็นครู ก. ต้นแบบ ในการเผยแพร่ความรู้ และดูแลสุขภาพจิตคนภูเก็ตทุกช่วงวัย

ซึ่งในปัจจุบันมีพฤติกรรมความเสี่ยง และขาดการส่งเสริมป้องกันเพื่อรู้เท่าทันความเครียดที่รุมเร้าจนบางรายไม่สามารถจัดการได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อสุขภาพของตนเอง นอกจากการสนับสนุนและยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ในครั้งนี้แล้วนั้น กรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งจากภายในร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพทางภายนอกเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กล่าวว่า การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิต นั้นยังต้องอาศัยแกนนำทางด้านสุขภาวะและผู้ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำทางด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการส่งต่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดความรอบรู้ ซึ่งกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ยินดีที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือทั้งในด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์สถานที่ รวมไปถึงข้อมูล แหล่งความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพจิตดี และนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

นางกรรณิการ์ หนูสอน ผู้อำนวการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กล่าวว่า  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ได้จัดทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต จำนวน 320 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาแกนนำชุมชน อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงการจัดวิทยากรเพื่อร่วมในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจำนวน 200 คน เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพจิตในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ครั้ง ที่ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ และ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งในปีถัดไปทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตเพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนภูเก็ตมีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป