ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เตรียมส่ง “บอร์ดหลักฯ-บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ” เสนอ ครม. เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน “กองทุนบัตรทอง ปี 2567-2571” ดูแลการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนต่อเนื่อง หลังคัดเลือกผู้แทนจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จอย่างโปร่งใส    
 
วันที่ 23 พ.ค. 2567 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ประกาศเดินหน้าการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดหลัก) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขชุดใหม่ สมัยวาระปี 2567-2571 โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นั้น 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ สปสช. ได้ดำเนินกระบวนการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ขณะนี้การสรรหาและการคัดเลือกบอร์ด สปสช. ทั้ง 2 คณะ ได้แล้วเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รายชื่อกรรมการที่เป็นไปตามองค์ประกอบสัดส่วนของผู้แทนในแต่ละคณะ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับกระบวนการนั้น นอกจากรายชื่อสัดส่วนผู้แทนโดยตำแหน่งจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสัดส่วนผู้แทนผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุขที่ทางสภาวิชาชีพเป็นผู้ส่งรายชื่อแล้ว ในส่วนของรายชื่อกรรมการสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรเอกชน 9 ด้าน ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนประกอบวิชาชีพ ผู้แทนประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ และผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางที่เป็นการคัดเลือก ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนในระดับจังหวัดแล้ว สปสช. ได้มีการจัดการคัดเลือกผู้แทนในระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบ On site และ On line เมื่อวันที่ 8, 9 และ 14 พฤษภาคม 2567 

ขณะที่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นการจัดประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดหลัก จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ จำนวน 6 คน ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน และสาขาอื่นๆอีก 3 คน โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมสรรหาและลงคะแนนในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

“ขณะนี้กระบวนการคัดเลือกและสรรหาบอร์ด สปสช. เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวาระปี 2567-2571 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ แทนบอร์ด สปสช. ที่หมดวาระลงเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา ซึ่งทาง สปสช. ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้สำนักงานฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกทั้งหมด และจะนำรายชื่อเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็วต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว