ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ เผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนมากขึ้น แพทย์สั่งยาฟ้าทะลายโจรได้ตามดุลยพินิจ   

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้มีการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากองค์กรภาคี อันได้แก่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข  

การปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติฯ ดังกล่าวทำขึ้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เปลี่ยนไปทั้งในแง่ความรุนแรงของตัวโรคและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึงของประชากรไทย และองค์ความรู้และงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยคณะทำงานฯ ได้มีมติร่วมกันในการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติฯ ดังกล่าวทั้งในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูง 

ในภาพรวมแล้ว คู่มือนี้ถือเป็นแนวทางหลักแต่แพทย์ยังสามารถสั่งการใช้ยาอื่นได้ตามรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายโดยความเหมาะสมและดุลยพินิจ ของแพทย์ รวมถึงไม่ได้กระทบต่อการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ฟ้าทะลายโจรได้ถูกกำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้กรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้คณะทำงานพัฒนาแนวทางการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาโรค ออกแนวทางการใช้สมุนไพรไทยรวมทั้งฟ้าทะลายโจรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป    

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อัปเดต! ไกด์ไลน์รักษาผู้ป่วยโควิด สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับล่าสุด 5 มิ.ย.67