ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) ตบเท้าทำเนียบรัฐบาลนำ 207,997 รายชื่อ ยื่นนายกฯ เรียกร้องให้ "กัญชากลับเป็นยาเสพติด" ประเภทที่ 5 และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น เหตุกระทบต่อสังคมทำผู้ป่วยจิตเวชเพิ่ม

วันนี้ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10:30 น. ณ สำนักงาน ก.พ.ร (ทำเนียบรัฐบาล) เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) นำรายชื่อ 207,997 ชื่อที่เห็นควรให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น พร้อมกับเป็นตัวแทน แถลงการณ์ ข้อเสนอเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายสมคิด เชื้อคง เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า  เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นตันมา โดยกำหนดให้ช่อดอกกัญชาและพืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดทำให้มีการนำกัญชามาใช้เพื่อนันทนาการอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทำให้เด็กเยาวชนบางกลุ่มมีการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่พักอาศัย และชุมชนโดยไม่มีกฎหมายควบคุมอย่างเหมาะสม จนส่งผลต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

ปัจจุบันคาดว่ามีร้านกัญชาที่เปิดให้บริการมากกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ การออกนโยบายของรัฐบาสที่ผ่านมาในเรื่องกัญชาเสรี โดยกล่าวอ้างเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้กลายเป็นผลเสียต่อสังคมมากกว่าผสดีที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้กัญชาที่ส่งผลให้เกิด ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

จากข้อมูลล่าสุดของ ส.พญ.หญิงสาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ในปี 2565 มีอัตรากการใช้กัญชาของประชาชนไทยอายุ 18 - 65 ปีร้อยละ 25 และระหว่างปี 2566 - 2567 อัตราการใช้กัญชาของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นนักเรียนมัธยมร้อยละ 1 1.8 เป็นเยาวชนนอกสถาศึกษาร้อยละ 47.6 และนักศึกษา ระดับปริญญาตรีร้อยละ 47.1 โดยสาหตุหลักของการเริ่มใช้กัญชาในเยาวชน คือ การอยากรู้อยากลองกัญชาร่วมกับสารเสพติดอื่น

ในการนี้เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด ร่วมกับเครื่อข่ายแพทย์ นักวิซาการและภาคประชาชนด้านยาเสพติด จึงได้ทำการรวบรวมรายชื่อประซาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งรัดแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กัญชา
กลับไปเป็น ยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิมและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อจำนวน 207,977 รายชื่อ รายละเอียดตาม OR code ที่แนบมาด้วยเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด

 

สำหรับแถลงการร่วม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเครื่อข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาดประชาชนด้านภัยยาเสพติด และ เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1. ขอให้รัฐบาลเร่งนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะทำให้สามารถหยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ทันที โดยยังคงใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ต่อไปได้ 

2. ด้วยทุกฝ่ายพูดตรงกันว่าต้องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และต้องการให้มี คณะทำงานร่วมหลายฝ่ายช่วยให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ที่คัดค้าน
การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ มาร่วมคิดร่วมให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยโปร่งใสกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลในระหว่างการพิจารณาออกแบบนโยบายและกฎหมายกัญชาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียจากการใช้ในทางที่ผิดต่อไปและ เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด