ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย หารือ “รมว.สมศักดิ์” และปลัดสธ. เสนอแนวทางพัฒนา สสอ. รองรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปอบจ. เสนอ 4 ข้อ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบทบาทหน้าที่ กรอบอัตรากำลัง งบสนับสนุน และขอสธ.บริหารตำแหน่งง่างเพื่อรองรับบุคลากรขอโอนย้ายกลับ

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่จ.เชียงใหม่  นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมผู้แทนชมรมฯ ได้เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เพื่อหารือและเสนอข้อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ อัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)  โดยก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอดังกล่าว ใจความระบุว่า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการปฏิรูปองค์กรกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการสร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทย และการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี(สอน.)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามเจตณารมณ์พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ซี่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพครั้งนี้ ทั้งโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และอัตรากําลัง ที่จะขับเคลื่อนนํานโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การดูแลสุขภาพประชาชน นั้น

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาผลกระทบของระบบสุขภาพ และผลกระทบต่อบุคลากรหลังการถ่ายโอนฯ พร้อมทั้งได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการกําหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ กรอบอัตรากําลังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ และปัญหาสุขภาพของคนไทย เพื่อเป็นข้อเสนอพิจารณาผู้บริหารฯ ใช้ประกอบการพัฒนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอให้สามารถดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

2. กรอบอัตรากําลังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

3. งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

4. ขอให้กระทรวงบริหารตําแหน่งว่างเพื่อรองรับบุคลากรขอโอนย้ายกลับ