Taxonomy term
  • Wednesday, February 06, 2019
    11:43
    "อยากให้มีการสร้างแรงจูงใจพยาบาลห้องคลอด เพราะเป็นแผนกที่คนไม่อยากมาอยู่ งานหนักความเครียดสูง การร้องเรียนสูง ค่าตอบแทนน้อย ขาดงบประมาณฝึกอบรม ขณะเดียวกันอยากให้เพิ่มอัตรากำลังห้องคลอด เนื่องจากปัจจุบันมีอัตรากำลังไม่เพียงพอทำให้ชั่วโมงการปฏิบัติงานมากขึ้น ต้องดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังคลอด เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทำให้ผู้คลอดได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงถูกร้องเรียน"
    2019-02-06, 11:43

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
3 วัน 1 ชั่วโมง ago
อาภาพร
4 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
3 วัน 1 ชั่วโมง ago
อาภาพร
4 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน