การแพทย์ฉุกเฉิน

 • สธ.เพิ่มทีมแพทย์ 4 จุด ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ แยกเทวกรรม แยกวัดเบญฯ และทางด่วนด่านยมราช ดูแลผู้ชุมนุม ส่วนทีมแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศจะอาสาเข้ามาช่วยทำงานดูแลประชาชน ขอให้เข้ามาในระบบร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับทีมในพื้นที่ ให้การบริการประชาชนรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
  2013-12-03 17:44
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) นำเสนอรายงานสถานการณ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2556 พบผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ(สีแดง) ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น จาก 82,895 ราย ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 167,954 ราย ในปี 2556  ขณะที่การปฏิบัติการฉุกเฉินมีความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ร้อยละ 47.24 และสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ร้อยละ 75.01 มีรายละเอียดดังนี้
  2013-11-16 11:57
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) นำเสนอรายงานสถานการณ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2556 พบผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ(สีแดง) ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น จาก 82,895 ราย ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 167,954 ราย ในปี 2556  ขณะที่การปฏิบัติการฉุกเฉินมีความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ร้อยละ 47.24 และสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ร้อยละ 75.01 มีรายละเอียดดังนี้ บทสรุปผู้บริหาร
  2013-11-16 11:53
 • รมว.สธ. มอบนโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาล พร้อมพัฒนาบทบาทสายด่วน 1669 เป็นสายด่วนหมอใกล้ตัว เวลาป่วยฉุกเฉิน ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและป้องกันพิการซ้ำซ้อน ตั้งเป้าในปี 2557 จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเร่งด่วนได้ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  2013-11-14 17:02
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากทั่วประเทศ  และผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบนโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาบทบาทสายด่วน 1669 เป็นสายด่วนหมอใกล้ตัว ทุกคนเข้าถึงบริการรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและป้องกันพิการซ้ำซ้อน ที่โรงแรมทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
  2013-11-14 16:35
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชน 64 แห่งทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงบริการกับภาครัฐในพื้นที่ รองรับทั้งภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ภายใต้ศูนย์บัญชาการกู้ชีพ 1669 เพิ่มโอกาสเข้าถึงของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน
  2013-10-02 16:27
 • Hfocus -ช่วงเกิดเหตุวิกฤตมีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเร่งด่วน "การแพทย์เวชศาสร์ฉุกเฉิน" หรือ "ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" นับเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการลดการบาดเจ็บหรือกู้ชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการพัฒนาอย่างมาก แต่ยังคงมีปัญหาการเข้าถึง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล  และเจ้าหน้าที่เวชกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าในการนำส่งผู้ป่วยมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่รับส่งโดยระบบฉุกเฉิน โดยเกือบทั้งหมดนำส่งโดยญาติและบุคคลอื่น
  2013-09-24 08:41
 • สพฉ. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้สื่อข่าว เพื่อเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน พร้อมแนะวิธีการปฐมพยาบาลที่จำเป็น "ห้ามเลือด-เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ-ดามกระดูก"
  2013-08-10 12:29
 • นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ชุมนุมคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สพฉ. ได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ประสานการช่วยเหลือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเบื้องต้น สพฉ. ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ตรวจเช็คกำลังคนและทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นได้อย่างทันท่วงที
  2013-08-05 20:27
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 17 ว่า งาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการทำให้เกิดมาตรฐาน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง หรือพิการกรณีอุบัติเหตุ หรือป่วยฉุกเฉินจากโรคเรื้อรัง โดยตั้งเป้าให้ช่วยเหลือภายใน 10 นาที แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เต็มร้อย คือ ขาดบุคลากร ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  2013-08-01 10:38
 • วันนี้(19 มิถุนายน 2556)ที่ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 เปิดการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2013-06-19 16:43
 • สาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เรื่องหลักได้แก่ ระบบการปฏิบัติการกู้ชีพของทีมแพทย์ฉุกเฉิน ระบบความพร้อมของห้องฉุกเฉินหรือห้องอีอาร์ในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุบ่อย และ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย สามารถไปถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเร็วที่สุด
  2013-04-23 19:29

Pages