นุศราพร เกษสมบูรณ์

  •   นักเศรษฐศาสตร์ในอดีตเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากจะสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมแล้ว ยังอาจช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการให้อำนาจผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิ แต่หากมองย้อนกลับไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบว่าประเทศเหล่านี้เริ่มให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก็ต่อเมื่อประเทศของตนมีความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องไปมากพอสมควรแล้ว เช่น คุณภาพการศึกษาและแรงงาน การเข้าถึงเงินทุน การสะสมความรู้ สถาบันทางเศรษฐกิจขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ฯลฯ
    2012-06-26 10:06

Pages