บุญมี สถาปัตยวงศ์

  • กสพท.เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 4 หลักสูตรด้านการแพทย์ 54 สาขาวิชาจาก 46 สถาบัน รวม 2,650 คน ระหว่างวันที่ 10 -31 ต.ค. 2562 นี้
    2019-10-04 14:32
  • ทุกๆ 2 ปี แพทยสภาจะมีการสรรหาแพทย์ดีเด่นในวาระการทำงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ ซึ่งในปีนี้อนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นพิจารณารายชื่อหมอที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแล้วมีมติให้ ประกาศรายชื่อแพทย์ดีเด่นเป็น ดังนี้ 1.ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ แพทย์ดีเด่นสาขาอาจารย์ 2.พญ.พรจิต ประพิณวณิชย์ แพทย์ดีเด่นสาขาผู้บริหาร 3.นพ.สมัย ศิริทองถาวร แพทย์ดีเด่นสาขาผู้บริหาร 4.นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ แพทย์ดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติงาน 
    2014-12-05 18:27