ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

  • นายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์ และนักวิชาการไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 31 เพื่อรับรองปฏิญญานิวเดลี ว่าด้วยเรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สนับสนุนการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และการประกันคุณภาพยา ณ โรงแรม The Ashok กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
    2013-09-12 19:04