รัชตะ รัชตะนาวิน

 • ไทยโพสต์ -แพทย์ชนบทหนุน "หมอรัชตะ" นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. หวังให้เอาประสบการณ์มาปฏิรูปกระทรวงในระยะสั้น ต่อยอดบัตรทอง แก้ปัญหากำลังคนแพทย์ในชนบท เตรียมเข้าพบถ้าได้รับเลือกจริง ด้านประชาคมสาธารณสุขเชียร์ แนะควรขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพให้เป็นรูปธรรม
  2014-09-01 11:08
 • โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงสธ. โผไม่พลิก นพ.รัชตะ รมว.สธ. นพ.สมศักดิ รมช.สธ. รมว.สธ.คนใหม่เผยคนไทยต้องได้รับบริการสุขภาพที่ดี ส่วนปัญหาในสธ.ยังไร้ความเห็น ขอหารือกับฝ่ายต่างๆ ก่อน ภาพรวมครม.ประยุทธ์ 1  ทหาร-ตำรวจ 13 พลเรือน 20 ผู้หญิง 2 
  2014-08-31 17:48
 • โผครม.ประยุทธ์ 1 เริ่มนิ่ง ทูลเกล้าฯวันนี้ ส่วนของกระทรวงสธ. คาด นพ.รัชตะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นรัฐมนตรีว่าการ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการนั้น คาด นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมสช. จะนั่งเก้าอี้นี้
  2014-08-29 09:55
 • นพ.รัชตะ ตัวเก็งรมว.สธ. ครม.ประยุทธ์ ลาออกจาก สนช.แล้ว มีผล 28 ส.ค.เป็นต้นไป คาดเพื่อเข้ารับตำแหน่งรมว.สธ. โดยในรอบนี้มีผู้ลาออกรวม 3 คน คือ "ณรงค์ชัย-กอบกาญจน์-รัชตะ" คงเหลือสมาชิก 194 คน
  2014-08-28 15:48
 • เปิดรายชื่อโผครม.ประยุทธ์ 1 มีชื่อ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวเต็งรมว.สธ. หลังจากก่อนหน้านี้มีชื่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ติดโผ ขณะที่ในแวดวงสธ. มีชื่ออดีตปลัดสธ. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ติดโผรมว.สธ.คนใหม่ เช่นกัน
  2014-08-26 19:31
 • คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีชื่อว่า คณะกรรมการประสานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคสช. เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพหลักทั้ง 3 ระบบ คุ้มครองประชาชนเจ็บป่วย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ 
  2014-08-02 16:31
 • โพสต์ทูเดย์ -การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า "ดุลอำนาจ" ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป
  2014-08-01 14:11
 • "คลินิกชุมชนสีลม" ย้ายบ้านใหม่ไปชั้น 12 รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลให้บริการปรึกษา ตรวจเลือด และรักษาการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มชายรักชาย ฟรี ไม่เปิดเผยชื่อจริงพร้อมเดินหน้าวิจัยอีก 3 โครงการ
  2013-12-05 12:03
 • แนวหน้า - นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม และศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดหน่วยวิจัยเภสัช วิทยา ทางคลินิกด้านชีวสมมูล โดยมี นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รศ.พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและ คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธี
  2013-11-26 11:17
 • องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งหน่วยวิจัยเภสัชวิทยาทางคลินิกด้านชีวสมมูล เร่งเดินหน้าศึกษาประสิทธิผลยาชื่อสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
  2013-11-19 16:00
 • การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบครบวงจรนั้นเริ่มตั้งแต่ก้าวสู่ช่วงวัยของการเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ที่แต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการในการดูแลที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สำหรับประเทศไทยสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงยังขาดพัฒนาการที่เป็นระบบ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการขยายตัวของวัฒนธรรมครอบครัวเดี่ยว ที่สมาชิกในครอบครัวต่างมีภาระงาน ไม่มีความพร้อมในการให้การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ทำให้เกิดปัญหาขาดผู้ดูแล
  2012-12-17 16:18
 •  
  2012-11-27 12:25

Pages