วินัย ลีสมิทธิ์

 • ผอ.โรงพยาบาลขลุง ชำแหละการอภิบาลระบบบัตรทอง พบ “หลักนิติธรรม” อ่อนแอที่สุด เหตุออกกฎระเบียบไร้คนทำตาม ชี้จำเป็นต้องปรับปรุงการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ระบบการเงินการคลัง ฉันทามติในการทำงาน
  2016-11-19 16:22
 • จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนประเทศสมาชิก ต้องลดการบริโภคเกลือลง ร้อยละ 30 ซึ่งหมายถึงการลดการบริโภคเค็มลง จะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลให้กับภาครัฐได้ ปีละหลายหมื่นล้านบาท และยังลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ ลง ซึ่งคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพลงได้
  2016-09-09 15:31
 • เขตสุขภาพถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ที่ถูกผลักดันอย่างจริงจังตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ขึ้นเป็นปลัดสธ.ในยุคที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรมว.สธ. และกระทั่งเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง จนไทยได้รัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เขตสุขภาพก็ยังคงเป็นนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนต่อไป จากเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย กระทั่งบอกว่า นี่ไม่ใช่เขตสุขภาพที่ต้องอาศัยหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจ แต่เป็นการรวบอำนาจมากกว่า แต่ที่สุดก็สามารถฟันฝ่ามาได้ และมีผลงานในบางเขต บางด้าน ที่ประสบความสำเร็จจริง ประชาชนได้ประโยชน์จริง ซึ่งจนถึงตอนนี้เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยก็ลดน้อยลง แม้กระทั่งคสช.ยังต้องประกาศ เดินหน้าเขตสุขภาพประชาชน
  2014-11-28 12:14
 • งานวิจัย “การศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดย วินัย ลีสมิทธิ์ (2552) สวปก. ศึกษาประสบการณ์เขตสุขภาพ 8 ประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ แคนาดา อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาสรุปว่า เขตสุขภาพนำไปสู่การจัดบริการที่เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม กลไกตลาดภายในสามารถสร้างระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่ที่ดี แต่ให้สร้างการประสานมากกว่าการแข่งขันทางการเงิน และเขตพื้นที่สุขภาพจะสำเร็จต้องการกลไกหลายประการในการบริหารจัดการ 
  2014-08-11 15:34