สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

  • โมเดลจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ด้วยสโลแกน 4 ดี ได้แก่ คนดี, เศรษฐกิจดี, สุขภาพดี, สิ่งแวดล้อมดีและ สุขภาพดีวิถีธรรม ซึ่งเป็นการนำโมเดลการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มานำเสนอเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
    2017-06-25 16:06
  • “ผมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.นาทอน สามารถเขียนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่ได้ เพราะผมเชื่อว่า คนในพื้นที่จะเข้าใจวิถีชีวิต และรู้ปัญหาได้ดีกว่าคนนอกพื้นที่” จากคำพูดของ นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อบต.นาทอนของเขา
    2014-05-03 13:20