โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

  • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่งได้ตั้งกองทุนออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยเบาเทาอาการของโรค ป้องกันการกำเริบ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2016-03-09 17:59
  • ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประชุมสามัญประจำปี 2558 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี ตั้งคณะกรรมการทศวรรษที่ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  วางแนวทางการพัฒนา ทั้งต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นการทำงานที่มีใจเอื้ออารีต่อผู้ป่วยและญาติ เป็นหัวใจสำคัญ 
    2015-05-28 16:38

Pages