Red Ribbon

  • ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ชูรางวัล “Red Ribbon - WHO” เป็นตัวอย่างความสำเร็จการมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนในระบบสุขภาพ อัดแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ ถูกตัดหลักการนี้ออกตั้งแต่กรรมการยกร่างฯ ไปถึงเนื้อหากฎหมาย มีแต่ตัวแทนผู้ให้บริการเป็นเสียงหลัก แสดงเจตนาแทรกแซงระบบหลักประกันสุขภาพชัดเจน
    2017-06-20 14:34