ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ประธานภาคีเครือข่ายเพื่อระบบสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพหอการค้าไทย กล่าวถึงผลสรุปจากการจัดสัมมนา 2012 Thailand HealthcareSummit: คุณภาพการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ว่าปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการรักษา หรือระบบการรักษาในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังคงมีข้อจำกัดเชิงนโยบายอยู่มาก  ทั้งจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การรักษาฟรี การบังคับให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งยาบางตัวมีผลจ้างเคียงสูง ตลอดจนระบบการประมูลยาของโรงพยาบาลรัฐที่ต้องซื้อยาราคาต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของยาที่ประมูล ขณะที่ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก็มีนโยบายคนละทิศคนละทางนอกจากนั้นยังมีเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนปัญหาผู้ป่วยเรียกร้องสิทธิกันมากขึ้น

พญ.ประภากล่าวอีกด้วยว่า สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา คือ ทุกฝ่ายต้องจัดทำตัวชี้วัดทางคลินิกที่ได้มาตรฐานเดียวกัน และจัดทำข้อมูลระดับชาติ บุคลากรทางการแพทย์ควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประชาชนต้องมองว่าการรักษาสุขภาพให้ดี คือ "หน้าที่" ทั้งควรจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสามารถใช้ร่วมกันได้และควรจัดบุคลากรทางการแพทย์ประจำที่ร้านยาหรือคลินิกเพื่อช่วยแนะนำผู้ป่วยได้

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 31 ตุลาคม 2555