ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นางสมร พาสมบูรณ์ ประธานเครือข่ายคนทำงานบ้าน นำสมาชิกเครือ ข่ายฯ และผู้แทนภาคเอกชน เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ รวมกว่า 10 คน เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอปัญหาของคนรับใช้ตามบ้าน

นางสมรเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ทำให้คนรับใช้ตามบ้านได้รับการคุ้มครอง แต่พบว่ายังไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงขอให้กระทรวงแรงงานผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 189 และ 177 เช่น นายจ้างต้องจัดที่พักในบ้านให้เป็นสัดส่วน มีสวัสดิการอาหาร เข้าสู่ระบบประกัน สังคม ฯลฯ

ด้านนายเผดิมชัยกล่าวว่า ได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 189 และ 177 และว่าจะผลักดันให้คนรับใช้ตามบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยจะแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2535 เพื่อรองรับ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 8 ธันวาคม 2555