ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายหทัย อู่ไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยจะจัดสาธารณูปโภครองรับสิทธิประโยชน์และเชิญนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน อาจให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

นายหทัยกล่าวว่า เบื้องต้นมีภาคเอกชนทำโครงการเขตนวัตกรรมกาญจนบุรีเพื่อให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพรและความงาม โดยต้องการให้เป็นพื้นที่รวมตัวของเอสเอ็มอีและต้องการพื้นที่ 500 ไร่ มีเป้าหมายดึงนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนและดึงผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาร่วมพัฒนา อาจจะมีการร่วมดำเนินการกับ กนอ.ในการพัฒนาสาธารณูปโภค รวมทั้งมีห้องทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์จำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร หลังจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาพื้นที่หรือตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

"ที่ประชุมมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ตั้งศูนย์วันสต็อป วันเซอร์วิส หรือศูนย์บริการหนึ่งเดียว ให้บริการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐอาจพิจารณางบประมาณสนับสนุนในเบื้องต้น เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีปัญหาขาดห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองมาตรฐาน และการตรวจสอบวัสดุทางการแพทย์ ทำให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการ" นายหทัยกล่าว

นายหทัยกล่าวว่า อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและมีมูลค่าเพิ่มสูง ต้องการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของบริการสาธารณสุขและการแพทย์ในไทย จากปัจจุบันไทยส่งออกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ปีละ 92,000 ล้านบาท ขยายตัวปีละ 12% แต่ส่วนแบ่งในตลาดโลกของไทยยังมีไม่ถึง 1% ของตลาดโลกรวม

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 20 เมษายน 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง