ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงการคลังอนุมัติเงิน 2,000 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนระบบเหมาจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 และอนุมัติให้ใช้เงินบำรุง รพ.จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร สธ.ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติงบประมาณ 2,000 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 และตั้งแต่เมษายน 2556 เป็นต้นไปให้ สธ.เบิกจ่ายงบที่เหลืออีก 1,000 ล้านบาท ในระบบใหม่ คือเหมาจ่ายควบคู่กับตามผลการปฏิบัติงานหรือพีฟอร์พี ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการประกาศประเภทสายงาน ซึ่งแบ่งเป็นสายวิชาชีพ และสายงานสนับสนุนบริการ ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศฉบับ 8 และ 9 ขณะเดียวกันได้ให้โรงพยาบาลที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง เสนอวงเงินที่ต้องการเพิ่มผ่านผู้ตรวจราชการ เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

นพ.สุพรรณกล่าวว่า กระทรวงการคลังยังได้อนุมัติให้ สธ.สามารถใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างให้แก่พนักงาน สธ.ซึ่งระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้รัฐมนตรี สธ. ลงนามในประกาศระเบียบการใช้เงินดังกล่าว สำหรับเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556 ทั้งเรื่องแผนความต้องการตามแผนพัฒนารายเขตทั่วประเทศ การผลิต แผนการพัฒนา และการรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ และในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สธ.จะได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งของนักเรียนทุน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รวมอยู่ด้วย

นพ.สุพรรณกล่าวว่า สำหรับเรื่องการดำเนินการลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงาน สธ. จะเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายปรับลดลูกจ้างเดิมออกแน่นอน ในหลักการบรรจุใน รพ.ที่มีลูกจ้างเกินอัตราในช่วงปรับเปลี่ยนนี้ จะมีการพิจารณากำหนดค่างานเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานในที่เดิมต่อไปได้ และต่อไปให้ รพ.จัดทำแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนเหมาะสม ในส่วนตำแหน่งข้าราชการใน สธ.หลังจากนี้ไปได้วางหลักเกณฑ์ไว้คือ จะบรรจุลูกจ้างสายวิชาชีพและอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นข้าราชการ ร้อยละ 75 และอีก ร้อยละ 25 จะบรรจุเป็นพนักงาน สธ. และต่อไปหากมีตำแหน่งข้าราชการว่างก็จะพิจารณาจากพนักงาน สธ.ก่อน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ได้กันตำแหน่งว่างข้าราชการไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรับแพทย์เชี่ยวชาญที่ต้องการกลับเข้ารับราชการตามความต้องการของเขตบริการสุขภาพ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556